گفتگو با دكتر منصوره تقاء متخصص مغز و اعصاب در برنامه نسخه از شبكه 1 با موضوع " سر دردهاي شايع "

http://kiosk.tums.ac.ir/article/show.aspx?id=1270
کیوسک روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران